gallery-photo-พิธีบวงสรวงต่างๆเช่นบวงสรวงอนุสาวรีย์,พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม,บวงสรวงศาลพระภูมิ,พิธีบวงสรวงพญานาค,พิธีบวงสรวงรุกขเทวาพลีกรรมตัดต้นไม้ขอที่,พิธีบวงสรวงยกครุฑ,พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,พิธีเปิดกล้องละคร-เปิดกล้องภาพยนต์

gallery-photo-พิธีบวงสรวงต่างๆเช่นบวงสรว … Continue reading “gallery-photo-พิธีบวงสรวงต่างๆเช่นบวงสรวงอนุสาวรีย์,พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม,บวงสรวงศาลพระภูมิ,พิธีบวงสรวงพญานาค,พิธีบวงสรวงรุกขเทวาพลีกรรมตัดต้นไม้ขอที่,พิธีบวงสรวงยกครุฑ,พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,พิธีเปิดกล้องละคร-เปิดกล้องภาพยนต์”

gallery-photo-พิธีลาศาลเก่า-พิธีถอนศาล

คลิกชมพิธีgallery-photo-พิธีลาศาลเก่า-พิ … Continue reading “gallery-photo-พิธีลาศาลเก่า-พิธีถอนศาล”

gallery-photo-พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก

gallery-photo-พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก ภ … Continue reading “gallery-photo-พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก”

gallery-photo-พิธีโกนผมไฟ-พิธีโกนจุก

gallery-photo-พิธีโกนผมไฟ-พิธีโกนจุก ภาพ … Continue reading “gallery-photo-พิธีโกนผมไฟ-พิธีโกนจุก”

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระนารายณ์-พระวิษณุ

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระนารายณ์-พระว … Continue reading “gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระนารายณ์-พระวิษณุ”

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระตรีมูรติ

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระตรีมูรติ ภาพ … Continue reading “gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระตรีมูรติ”

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ มากมา … Continue reading “gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ”