gallery-photo-พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก

gallery-photo-พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก ภ … Continue reading “gallery-photo-พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก”

gallery-photo-พิธีโกนผมไฟ-พิธีโกนจุก

gallery-photo-พิธีโกนผมไฟ-พิธีโกนจุก ภาพ … Continue reading “gallery-photo-พิธีโกนผมไฟ-พิธีโกนจุก”

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระนารายณ์-พระวิษณุ

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระนารายณ์-พระว … Continue reading “gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระนารายณ์-พระวิษณุ”

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระตรีมูรติ

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระตรีมูรติ ภาพ … Continue reading “gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระตรีมูรติ”

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ

gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ มากมา … Continue reading “gallery-photo-พิธีตั้งศาลพระพิฆเนศ”

พิธีพราหมณ์ ประเพณีของไทยแต่โบราณ

ประเพณี คำว่า “ประเพณี” ภาษา … Continue reading “พิธีพราหมณ์ ประเพณีของไทยแต่โบราณ”

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีไหว้ครู

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีไหว้ครู เพียงบาง … Continue reading “ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีไหว้ครู”

ตัวอย่างพิธีโกนผมไฟ,ทำขวัญเดือน,พิธีมงคลโกนจุก

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,ตัวอย่างพิธีโกนผมไฟ, … Continue reading “ตัวอย่างพิธีโกนผมไฟ,ทำขวัญเดือน,พิธีมงคลโกนจุก”

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,เปิดบริษัทใหม่ พิธีบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงศาลต่างๆ

ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พ … Continue reading “ตัวอย่างพิธีพราหมณ์,พิธีบวงสรวงประจำปี พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่,เปิดบริษัทใหม่ พิธีบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงศาลต่างๆ”